FACEBOOK-GRUPP

Gruppen nybodagatan3solna är sluten FaceBook-grupp som är till för medlemmar på Nybodagatan 3 i Solna.


Gruppmedlemmar ser och kan göra inlägg. Utomstående kan se att gruppen finns och vilka som är medlemmar men ser inte inläggen.


Syfte

Gruppen är till för information från styrelsen och dialog om gemensamma angelägenheter mellan medlemmarna. Syftet att skapa god bomiljö och värna om fastighetens väl och ve. Den är ett komplement till hemsidan.


Medlem i gruppen

Medlem i FaceBookgruppen kan den bli som är

  • medlem i Brf Plåtslagaren nr 1 i Solna

  • sammanboende med medlem

  • nära anhörig till medlem som inte har FB

  • har fullmakt att företräda medlem

  • godkänd andrahandsboende


Så här går det till att gå med i gruppen

1. Gå in på FaceBooks grupp nybodagatan3solna och gör en medlemsförfrågan.

2. Moderatorn accepterar dig som gruppmedlem.

3. Klart. Välkommen att medverka i gruppen.


Ansvar

Ditt ansvar är att bidra till syftet, hålla dig informerad och följa gruppens spelregler.


Styrelsens ansvar är att göra styrelseinformationen tillgänglig för alla medlemmar, alltså även de som inte har tillgång till hemsidan eller är medlemmar i FaceBook-gruppen. Det sker som lappar på anslagstavlan (det går att prenumerera på dem) och blogg på hemsidan med länk till FB-gruppen. Styrelsen ansvarar inte för att förmedla medlemsdialogen till alla.


Styrelsen fattar beslut om spelregler, uteslutning av gruppmedlem och upplösning av gruppen.


Moderatorn utses av styrelsen, är styrelsens förlängda arm med rollen att värna boendes behov av information och delaktighet. Moderatorn ska stimulera konstruktiv aktivitet och motverka bruk som strider mot spelreglerna (till höger).

Spelregler

För att värna om syftet och en god samtalskultur har vi formulerat följande spelregler.


Vänskaplig ton i uppbygglig anda

Välkommen att bidra, tex med information, tips, frågor, funderingar, berättelser, konstruktiva synpunkter och förslag till förbättringar. Det är också OK att sälja/ge eller köpa/ta emot föremål mellan boende. Särskilt välkommet är om du själv vill medverka i utvecklings- och förbättringsarbete.


Respekt

God samtalskultur förutsätter ömsesidig respekt. Visa intresse för gruppmedlemmars olika synpunkter och respekt för deras privatliv. Det som delas i gruppen ska stanna i gruppen - med ett undantag, se nedan, Styrelsens ansvar.


Hit hör inte

Felanmälningar – ska alltid anmälas direkt till förvaltaren Storholmen via hemsidan eller telefon. FaceBook-gruppen är inte ett forum för felanmälningar. Däremot kan information om pågående fel meddelas här och då är det information till oss medlemmar. Det kan t ex gälla strömavbrott, vattenavstängning, hissfel eller trasiga tvättmaskiner.


Ärenden till styrelsen

De ska ställas direkt till styrelsen i mail eller brev. Ange namn, lägenhetsnummer, ärende, bakgrund och förslag etc. FaceBook-gruppens moderatorn har inte rollen av att vara budbärare av åsikter eller ärenden till styrelsen.


Information och dialog utan gemensamt intresse, t ex reklam, religiös och politisk påverkan, skräppost och irrelevanta länkar. Hit hör också viss ideell information och samhällsinformation.


. . .


Bostadsrätterna Nybodagatan Solna

Det finns också en sluten FB-grupp grupp Bostadsrätterna Nybodagatan Solna, som vår styrelse tagit initiativ till. Den har medlemmar ur styrelserna från våra grannföreningar. Syftet är erfarenhetsutbyte oss emellan.