RENOVERING och UNDERHÅLL (uppdaterad 2022-02-01)

Pågående

  • Uppgradering av befintligt brandskydd och systematiskt brandskyddsarbete (kontinuerligt)

  • Uppdatering av värmecentral, förbättrad statistik och bättre övervakning (2022)

  • Genomgång garantiärenden otäta fönster (2022)


Genomförda

2022 WebPort i styrelserum

2022 Ny frekvensomvandlare till frånluftsfläkt

2022 Ny frånluftsfläkt

2022 Åtgärdat putsskador fasad efter fönsterbyte

2022 Laddstolpar för elbilar

2022 Ny UH-plan

2022 Stängsel mot parkering norra sidan

2022 Ny oljetank

2022 Ny källardörr.

2020 Ny energisnål parkeringsbelysning.

2020 Ny nödbelysning i trapphuset.

2020 Byte av fönster och balkongdörr i samtliga lägenheter.

2020 OVK, obligatorisk ventilationskontroll (görs vart 6-e år).

2020 Radonmätning (görs vart 10-e år).

2020 Ny tvättmaskin, den andra till höger.

2019 Nya cykelgarage i två längor på ömse sidor om parkeringen för 64 cyklar och en sektion för mopeder.

2019 Ny tvättmaskin, den första till vänster.

2018-19 Effektiviseringar i värmecentralen.

2018 Byte av sandfång och 5 dagvattenrör, ny pumpgrop efter läckage i källaren.

2017 Byte av fastighetens huvudavlopp fram till kommunens stamledning.

2016 Ny entrédörr. Nytt kodlås. Nytt låssystem för allmänna utrymmen.

2015 Byte av hissar.

2015 Energideklaration (görs vart 10-e år).

2014-15 Byte av garageportar.

2014 Ny belysning i allmänna utrymmen.

2014 Ommålning i trapphus källare vind och samtliga våningsplan.

2013-14 Stambyte. Renovering av kök (samtliga rör blandare), badrum och wc (totalrenovering) i samtliga lgh.

2013 Installation av bergvärme.

2013 Helrenovering av värmecentral och komplettering med bergvärmepumpar.

2012 Översyn av värmesystemet och byte av radiatorventiler. Spolning av stammar.

2008 Fönsterrenovering, installation av isolerglas.

2008 Byte av oljepanna.

2007 Spolning och filmning av stammar.

2007 Byte av värmeväxlare samt varmvattenpump. Byte av ackumulatortankar till varmvatten samt ombyggnad av värmecentralen.

2007 Reparation av piskbalkong.

2006 Byte av underdelen av container i källaren pga rostskador. Byte av ledningar och belysning i trapphuset.

2005 Byte av TV-förstärkare ComHem samt möjlighet till bredband och telefoni.

2004 Utbyggnad av tvättstuga.

2004 Byte av elmätare och elkablage. Brandvarnare.

2003 Installation av kylanläggning i kontorslokalen med återvinningsvärme.

2002 Renovering av hissar (frekvensomvandlare & bärlinor).

2002 Byte av vattenmätare.

2001 Reparation av taken över balkonger på 12 tr skadade vid fasadrenovering.

2001 Byte av trapphusfläkt.

2000 Byte av horisontella stammar. Högtrycksspolning av köksavlopp.

2000 Byte till rostfri takplåt 600 m2.

2000 Besiktning av åtgärd skyddsrum.

1999 Ventilation och värmeanläggningar - färdigställande och intrimning av genomförda arbeten 1997-98.

1998 Nya tvättmaskiner och torktumlare.

1998 Byte av värmepump. Fönstermålning och målning av garageportar.

1997 Ombyggnad av frånluftsventillation pga Boverkets regler och, i samband med detta.

1997 Flytt av fläkt från vind till tak och återvinningselement till vind.

1997 Byte av värmepanna.

1997 Byte av tre horisontella avlopp samt spolning av vissa stammar.

1996 Färdigställande av reparationer från 1995.

1996 Byte av armaturer på våningsplanen.

1995 Reparation av hissar samt målning i gemensamma utrymmen.

1995 Porttelefon installerad.

1995 Ny frånluftvärmepump.

1994 Sopsug installerad.

1994 Omläggning av tak pga läckage på vinden.

1993 Fasadrenovering klar.

1993 Omläggning av gångbanan framför huset samt hela parkeringen pga behov av återställning efter reparationerna.

1993 Reparation av ventilation.

1991 Fönstermålning.

1991 Högtrycksspolning av avloppen.

1991 Reparation av piskbalkongens golv.

1991 Nödsystem i hissarna kopplat till Falck Security.

1990 Fläktsystem till kontorslokalen.

1990 Asbestsanering av hela fastigheten.

1990 Byte av de sista cirkulationspumparna.


Tidigare åtgärder

spåras via ritningar hämtade från ritningsarkivet på Solna kommuns Stadsbyggnads och trafikförvaltning samt muntlig information.


1987 och -93 P-platser.

1985 Installation av frånluftsvärmepump.

1980 Cykelbod.

1971 Ny uppfartsväg.

1956-59 Projektering och byggande. Brf Plåtslagaren1 bildas.