STADGAR

Stadgar 

För Bostadsrättsföreningen Plåtslagaren nr 1, Stockholms län.


INLEDANDE BESTÄMMELSER

 

Namn och ändamål

 

§ 1

 

Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen

Plåtslagaren nr 1. 


Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning

till tiden. 


Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas

bostadsrättshavare.


 

Föreningens säte

 

§ 2

 

Styrelsen har sitt säte i Solna.

 

 

Medlemskap

 

§ 3

 

Inträde i föreningen kan beviljas person som erhåller bostadsrätt genom upplåtelse av föreningen eller som övertar bostadsrätt i föreningens hus. Annan juridisk person än kommun, som förvärvat bostadsrätt till bostadslägenhet, får vägras inträde i föreningen.

 

 

§ 4

 

Frågan om antagande av medlem avgörs av styrelsen om ej annat följer av bostadsrättslagen.

 


FÖRENINGSFRÅGOR

 

Föreningens organ

 

§ 5

 

Föreningens organ är

 

 

Räkenskapsår och årsredovisning

 

§ 6

 

Föreningens räkenskaper omfattar tiden 1/1- 31/12. Före mars månads utgång varje år skall styrelsen till revisorerna avlämna förvaltningsberättelse, resultaträkning samt balansräkning.

 

 

Föreningsstämma

 

§ 7

 

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före maj månads utgång.

 

§ 8

 

Extra föreningsstämma hålls då styrelsen eller revisor finner skäl därtill eller då minst 1/10 av samtliga röstberättigade skriftligen begärt det hos styrelsen med angivande av ärende som önskas behandlat.

 

§ 9

 

Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om vilka ärenden som ska behandlas på stämman. Beslut får inte fattas i andra ärenden än de som tagits upp i kallelsen.


Kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman även i de fall den ordinarie eller extra stämman skall behandla beslut gällande ändring av stadgarna. Kallelsen ska utfärdas genom utdelning eller utsändning med post. Andra meddelanden anslås i porten.

 

§ 10

 

Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast före mars månads utgång för att ärendet skall kunna

anges i kallelsen.

 

Röstning

 

§ 11

 

Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst.


Röstberättigad är endast medlem som fullgjort sinaförpliktelser mot föreningen.


Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud med fullmakt att rösta. Ingen får såsom mbud företräda mer än en medlem.

 

 

§ 12

 

Vid ordinarie föreningsstämma skall förekomma:På extra föreningsstämma skall utöver ärenden enligt punkt 1-7 ovan endast förekomma de ärenden för vilka stämman blivit utlyst och vilka angetts i kallelsen till stämman.

 

 

Styrelse

 

§ 13

 

Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter.


Styrelseledamot och suppleant väljs på ordinarie stämma för ett två år på sådant sätt att styrelseledamöternas mandattid överlappar varandra. Ledamot kan omväljas. Till styrelseledamot kan förutom medlem väljas även make till medlem och närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen.

 

 

Konstituering och firmateckning

 

§ 14

 

Styrelsen konstituerar sig själv, varvid ordförande och vid behov vice ordförande, kassör och sekreterare utses.


Styrelsen utser tre personer, varav minst två styrelseledamöter, att två i förening teckna föreningens firma.

 

 

Beslutsförhet

 

§ 15

 

Styrelsen är beslutsför när antalet närvarande ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av samtliga styrelseledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstat eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. Dock vid minsta antal närvarande ledamöter för beslutsförhet, fordras enhällighet.

 

Avyttring

 

§ 16

 

Styrelsen eller firmatecknare får inte utan föreningsstämmans bemyndigande avhända föreningen dess fasta egendom eller tomträtt och inte heller riva eller bygga om sådan egendom. Styrelsen eller firmatecknare får besluta om inteckning eller annan inskrivning i föreningens fasta egendom eller tomträtt.

 

Revisorer

 

§ 17

 

Revisorerna skall vara två jämte två suppleanter. Revisorer och revisorssuppleanter väljes för tiden från ordinarie föreningsstämma intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits.

 

 

§ 18

 

Revisorerna skall bedriva sitt arbete så att revision är avslutad och revisionsberättelsen avgiven senast den 30/4.


Styrelsen skall avge skriftlig förklaring till ordinarie föreningsstämma över av revisorerna eventuellt gjorda anmärkningar. Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens förklaring över av revisorerna gjorda anmärkningar skall hållas tillgängliga för medlemmarna minst två veckor före den föreningsstämma, på vilken de skall förekomma till behandling.

 

 

 

Valberedning

 

§ 19

 

Vid ordinarie föreningsstämma bör utses valberedning.


Valberedningen bör bestå av tre personer, varav en är sammankallande. Medlemmarna utses för en mandatperiod av 2 år. Deras uppdrag ska tidsmässigt överlappa varandra.


Valberedningen skall föreslå kandidater till de förtroendeuppdrag till vilka val skall förrättas vid föreningsstämma.


Valberedningen skall också föreslå arvode för styrelse och revisorer.

 

 

 

Avgifter till föreningen

§ 20

 

Insats och årsavgift fastställs av styrelsen. Ändring av insats skall dock alltid beslutas av föreningsstämman. Årsavgiften avvägs så att den i förhållande till lägenhetens insats kommer att motsvara vad som belöper på lägenheten av föreningens kostnader samt dess avsättning till fonder.


Styrelsen kan besluta att utöver årsavgiften debitera ersättning för taxebundna kostnader såsom värme, varmvatten, renhållning, konsumtionsvatten, elektrisk ström, TV, bredband och telefoni, efter förbrukning, i förhållande till lägenhetsarea, per lägenhet eller efter annan fördelningsnyckel.


Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift samt avgift för andrahandsupplåtelse kan tas ut efter beslut

av styrelsen.


Överlåtelseavgiften får uppgå till högst 2,5 % och pantsättningsavgiften till högst 1 % av gällande prisbasbelopp.


Överlåtelseavgift betalas av säljaren och pantsättningsavgift betalas av pantsättaren.


Avgift för andrahandsupplåtelse får årligen uppgå till högst 10 % av gällande prisbasbelopp. Om en lägenhet upplåts under del av ett år, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten. Upplåtelse under del av kalendermånad räknas som hel månad. Avgiften betalas av bostadsrättsinnehavare som upplåter sin lägenhet i andra hand.

 

 

Fonder

 

§ 21

 

Inom föreningen skall bildas följande fonder:


Till fonden för yttre underhåll skall årligen avsättas ett belopp motsvarande minst 0,3 % av anskaffningskostnaden för föreningens hus. Det över- eller underskott som kan uppstå på föreningens verksamhet skall balanseras i ny

räkning.


BOSTADSRÄTTSFRÅGOR

 

Upplåtelse

 

§ 22

 

Bostadsrätt upplåtes skriftligen i enlighet med bestämmelserna i bostadsrättslagen. Styrelsen avgör till vem bostadsrätt skall upplåtas.


Bostadsrättshavare erhåller ett upplåtelseavtal som skall innehålla uppgift om parternas

namn, lägenhetens beteckning och rumsantal.

Vidare skall anges det belopp varmed insats

och årsavgift skall utgå samt, för det fall

styrelsen så beslutar, upplåtelseavgift. Finns

ytterligare villkor förenade med upplåtelsen

skall även dessa anges.

 

 

Övergång av bostadsrätt

 

§ 23

 

Bostadsrättshavare äger rätt att fritt överlåta

sin bostadsrätt och till köpeskilling som säljare

och köpare kommer överens om. Det är dock

föreningen förbehållet att pröva ansökan om

medlemskap i enlighet med de villkor som

stadgarna anger. Bostadsrättshavare som

överlåtit sin bostadsrätt till annan medlem

skall till bostadsrättsföreningen inlämna

skriftlig anmälan härom med angivande av

överlåtelsedag samt till vem överlåtelsen skett.

Förvärvare av bostadsrätt skall skriftligen

ansöka om medlemskap i

bostadsrättsföreningen. I ansökan skall anges

personnummer och adress. Styrkt kopia av

fångeshandlingen skall bifogas ansökan.

 

 

§ 24

 

Avtal om överlåtelse av bostadsrätt genom köp

skall upprättas skriftligen och skrivas under av

säljaren och köparen. Avtalet skall innehålla

uppgift om bostadsrätten till en lägenhet som

överlåtelsen avser samt köpeskillingen.

Motsvarande skall gälla vid gåva och byte. En

överlåtelse som inte uppfyller dessa

föreskrifter är ogiltig.

 

§ 25

 

Har bostadsrätt övergått till ny innehavare, får

denne utöva bostadsrätten och tillträda

lägenheten endast om han är eller antas till

medlem i föreningen. Utan hinder av första stycket får dödsbo efter avliden

bostadsrättsinnehavare utöva bostadsrätten.

Sedan tre år förflutit från dödsfallet, får

föreningen dock anmana dödsboet att inom

sex månader visa att bostadsrätten ingått i

bodelning eller arvskifte i anledning av

bostadsrättshavarens död eller att någon, som

ej får vägras inträde i föreningen, förvärvat

bostadsrätten och sökt medlemskap. Iakttages

inte tid som angivits i anmaningen, får

bostadsrätten säljas på offentlig auktion för

dödsboets räkning.

 

 

§ 26

 

Den till vilken bostadsrätt övergått får inte

vägras inträde i föreningen om föreningen

skäligen kan nöjas med honom som

bostadsrättshavare. Om det kan antagas att

förvärvaren för egen del ej skall bosätta sig i

bostadsrättslägenheten äger föreningen rätt

att vägra medlemskap.


Har bostadsrätt övergått till

bostadsrättshavarens make får inträde i

föreningen inte vägras maken. Vad som sagts

nu äger motsvarande tillämpning om

bostadsrätt till bostadslägenhet övergått till

bostadsrättshavaren närstående som varaktigt

sammanbodde med honom.


Ifråga om andel i bostadsrätt äger första och

andra styckena tillämpning endast om

bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar

eller med varandra varaktigt samboende

närstående.

 

 

§ 27

 

Har den till vilken bostadsrätt övergått genom

bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller

liknande förvärv inte antagits till medlem, får

föreningen anmana innehavaren inom sex

månader visa att någon, som inte får vägras

inträde i föreningen, förvärvat bostadsrätten

och sökt medlemskap. Iakttages inte tid som

angetts i anmaningen, får bostadsrätten säljas

på offentlig auktion för innehavarens räkning.

 

 

§ 28

 

Har den till vilken bostadsrätt överlåtits inte

antagits till medlem är överlåtelsen ogiltig.

Första stycket gäller ej vid exekutiv försäljning

eller enligt reglerna om offentlig auktion i

bostadsrättslagen.

 

 

Bostadsrättshavarens rättigheter

och skyldigheter

 

§ 29

 

Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad

till det inre hålla lägenheten med tillhörande

övriga utrymmen i gott skick.


Till lägenhetens inre räknas: rummens väggar,

golv och tak; inredning i kök, badrum och i

övriga utrymmen i lägenheten samt eldstäder;

glas och bågar i lägenhetens ytter- och

innerdörrar.


Bostadsrättsinnehavaren svarar sålunda för

underhåll och reparationer av bland annat:


I badrum, duschrum eller annat våtrum samt WC svarar bostadsrättsinnehavaren därutöver bland annat för:


I kök eller motsvarande utrymme svarar bostadsrättsinnehavaren för all inredning och utrustning såsom bland annat:


Bostadsrättshavaren svarar dock inte för

reparation av ledningar för avlopp, värme, gas,

elektricitet och vatten om föreningen försett

lägenheten med ledningarna och dessa tjänar

fler än en lägenhet. Detsamma gäller

rökgångar och ventilationskanaler.


Bostadsrättshavaren svarar inte heller för

målning av utifrån synliga delar av ytterfönster

och ytterdörrar.


Är bostadsrättslägenhet försedd med balkong,

terrass eller uteplats åligger det

bostadsrättshavaren att svara för renhållning

och snöskottning.


Bostadsrättshavaren svarar för reparation på

grund av brand- eller vattenledningsskada

endast om skadan uppkommit genom hans

vållande eller genom vårdslöshet eller

försummelse av någon som till hans hushåll

eller gästar honom eller av annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete

för hans räkning. Ifråga om brandskada som

bostadsrättshavaren själv inte vållat gäller vad

nu sagts dock endast om bostadsrättshavaren

brustit i den omsorg och tillsyn som han bort

iakttaga.

 

§ 30

 

Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens

skriftliga tillstånd i lägenheten utföra åtgärd

som innefattar

 

För en lägenhet som har särskilda historiska,

kulturhistoriska, miljömässiga eller

konstnärliga värden krävs alltid skriftligt

tillstånd för en åtgärd som innebär att ett

sådant värde påverkas.


Styrelsen får vägra att ge tillstånd till en åtgärd

endast om den är till påtaglig skada eller

olägenhet för föreningen. Ett tillstånd får

förenas med villkor.


Det åligger bostadsrättshavaren att svara för

att erforderliga myndighetstillstånd erhålls och

att förändringarna utförs på ett

fackmannamässigt sätt.


Om bostadsrättshavaren är missnöjd med

styrelsens beslut får han eller hon begära att

hyresnämnden prövar frågan.

 

§ 31

 

Bostadsrättshavaren är skyldig att vid

lägenhetens begagnande iaktta allt som

fordras för att bevara sundhet, ordning och

skick inom fastigheten. Han skall följa de ordningsföreskrifter föreningen i

överensstämmelse med ortens sed utfärdar.

Bostadsrättshavaren skall hålla noggrann

tillsyn över att allt vad som sålunda åligger

honom själv även iakttas av dem för vilka han

svarar enligt bostadsrättslagen.

 

§ 32

 

Bostadsrättsföreningen har rätt att erhålla

tillträde till lägenheten när det behövs för att

utöva nödig tillsyn eller utföra arbete som

erfordras.


Bostadsrättshavaren är skyldig att på lämplig

tid hålla lägenheten tillgänglig för visning i

anslutning till offentlig auktion.


Underlåter bostadsrättshavaren att bereda

föreningen tillträde till lägenheten när

föreningen har rätt till det, kan förordnas om

handräckning.

 

§ 33

 

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin

lägenhet i andra hand till annan för

självständigt brukande endast om styrelsen

ger sitt skriftliga samtycke.


Bostadsrättsinnehavare ska skriftligen hos

styrelsen ansöka om samtycke till upplåtelsen.

I ansökan ska skälet till upplåtelsen anges,

vilken tid den ska pågå samt till vem

lägenheten ska upplåtas.


Tillstånd ska lämnas om

bostadsrättsinnehavaren har skäl för

upplåtelsen och föreningen inte har någon

befogad anledning att vägra samtycke.


Styrelsens beslut kan överprövas av

hyresnämnden.

 

§ 34

 

Bostadsrättshavaren får inte inrymma

utomstående personer i lägenheten, om det

kan medföra men för föreningen eller annan

medlem.


 

§ 35

 

Bostadsrättshavaren får inte använda

lägenheten för annat ändamål än det avsedda.

Föreningen får dock endast åberopa avvikelse

som är av avsevärd betydelse för föreningen

eller annan medlem.

 

 

§36

 

Betalar bostadsrättshavaren inte i rätt tid

insats eller upplåtelseavgift som förfaller till

betalning innan lägenheten får tillträdas och

sker inte rättelse inom en månad från

anmaning, får föreningen häva

upplåtelseavtalet. Vad som nu sagts gäller inte,

om lägenheten tillträtts med styrelsens

medgivande.


Häves avtalet, har föreningen rätt till

ersättning för skada.

 

 

Avsägelse av bostadsrätt

 

§ 37

 

Bostadsrättshavaren kan sedan två år förflutit

från det bostadsrätten uppläts avsäga sig

bostadsrätten och därigenom bli fri från sina

förpliktelser som bostadsrättshavare.

Avsägelsen görs skriftligen hos styrelsen.


Sker avsägelse, övergår bostadsrätten till

föreningen vid det månadsskifte som inträffar

närmast efter tre månader från avsägelsen

eller vid det senare månadsskifte som angivits

i denna.

 

Förverkandeanledningar

 

§ 38

 

Nyttjanderätten till lägenhet som innehas med

bostadsrätt och som tillträtts är förverkad och

föreningen således berättigad att uppsäga

bostadsrättshavaren till avflyttning i bland

annat följande fall:

 

Tvångsförsäljning

 

§ 39

 

Har bostadsrättshavaren blivit skild från lägenheten till följd av uppsägning kan bostadsrätten komma att tvångsförsäljas av kronofogden enligt reglerna i bostadsrättslagen. AVSLUTANDE BESTÄMMELSER


Utdelning, upplösning och likvidation


§ 40


Om föreningsstämman beslutar att uppkommen vinst ska delas ut ska vinsten fördelas mellan medlemmarna i förhållande till lägenheternas insatser. Om föreningen upplöses eller likvideras ska behållna tillgångar tillfalla medlemmarna i förhållande till lägenheternas insatser.


Lagreferenser

§ 41


I allt varom ej här ovan stadgats gäller bostadsrättslagen och i tillämpliga delar lagen om ekonomiska föreningar.