LÄGENHETSRENOVERING

Renovering av en lägenhet är en angelägenhet för lägenhetsinnehavaren. Handlar det om väsentlig förändring är det också en angelägenhet för föreningen och i vissa fall även kommunen. Följande gäller, se även §30 i Föreningens stadgar.


Tillstånd krävs för väsentlig förändring. Om mer omfattande arbete ska utföras måste styrelsens godkännande inhämtas för tex:

 • ingrepp i bärande konstruktion

 • avsevärd förändring av planlösningen

 • arbeten som påverkar eller förändrar befintliga ledningar för avlopp, vatten, värme eller ventilation


Våtrum

Arbete i våtrum ska följa gällande byggregler och t ex GVKs Branschregler för våtrum samt ska utföras fackmannamässigt av företag certifierat för våtrum.


Ansök om tillstånd

Bifoga beskrivning av förändringen tillsammans med din begäran, som ställs till Storholmen som förmedlar ärendet till styrelsen som handlägger och beslutar. Blankett finns i Storholmens informationsblad. Tänk på att styrelsen måste få tid på sig att handlägga ärendet och sammanträder en gång i månaden.


I vissa fall krävs bygglov eller att man gör bygganmälan till kommunen. Vilka regler som gäller är lägenhetsinnehavarens skyldighet att ta reda på.


Inglasning av balkong

För inglasning av balkong krävs bygglov från Solna kommun.


Lämna en beskrivning efteråt

Efter att den tillståndspliktiga renoveringen är gjord ska en uppdaterad beskrivning med ritning och foton lämnas till styrelsen.

Följande gäller för renoveringsarbeten

 • Information om pågående renovering ska anslås i entréhallen. Den ska innehålla uppgift om när, vad, var och vem, dvs tid, lägenhetsnummer och kontaktuppgifter till lägenhetsinnehavare och/eller ansvarig entreprenör.

 • Entréhallens anslagstavla får inte blockeras.

 • Arbeten som medför oljud eller annan olägenhet får endast utföras kl 07.00 – 19.00 på vardagar och kl 10.00 – 18.00 på lördagar, söndagar och helgdagar.

 • Entrédörren ska vid behov ställas upp enligt anvisning intill dörröppnaren och hållas öppen kortast möjliga tid.

 • Hissarna får inte blockeras eller ställas upp med ett föremål, det förstör hissdörrarna.

 • Ev avstängning av vatten (max 3 timmar) ska anslås 48 tim i förväg i entréhall och hissar. Avstängningen ska göras av teknikansvarig förvaltare.

Flytt av kök

 • Flytt av kök är inte tillåtet enligt beslut av styrelsen.

 • Skälen till detta beslut finns här.

Om byggmaterial och byggavfall

 • Byggmaterial och byggavfall ska förvaras i lägenheten. Det får inte ställas i husets allmänna ytor annat än kortare stund under transport in eller ut ur lägenheten.

 • Rummet för pappersåtervinning får inte nyttjas för annan återvinning än papper. Se sopor.

 • Byggavfall som ställs på gården ska förslutas (t ex sopsäckar) så att det inte kan blåsa byggdamm mm över fastigheten.

 • Byggavfall ska dagligen forslas bort från fastigheten, om inte en tillfällig deponiplats upplåtits av styrelsen